Algemene Voorwaarden Praktijk Fika
In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van diensten bij Praktijk Fika. Ik heb het zo duidelijk mogelijk en transparant opgesteld. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

Op alle aanbiedingen en diensten van Praktijk Fika zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking Praktijk Fika, gevestigd aan Jan Haringstraat 44, 3554XX te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67280366

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met deelnemer of cliënt:
De persoon of de organisatie die een dienst van Praktijk Fika afneemt.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met diensten: de door Praktijk Fika aangeboden diensten zoals blogs, (online) workshops/masterclasses, ontspanningssessies, coaching en hypnotherapie. Om misverstanden te voorkomen is het nodig om voorafgaand aan het afnemen van Diensten van Praktijk Fika deze Algemene Voorwaarden te lezen.

Afspraken
Afspraken voor sessies kunnen online gemaakt worden op www.praktijk-fika.nl. Na betaling van de Deeprelaxt ontspanningssessie en/of het programma The Power of Motherhood kan de cliënt in de online agenda van www.praktijk-fika.nl de afspraken inplannen. Praktijk Fika behoudt zich het recht voor om afspraken te weigeren en zal dit in dat geval met onderbouwing aan desbetreffende cliënt mededelen. Voor het maken van een andere afspraak is een telefonische intake vereist.

Annulering
Annulering van gemaakte afspraken voor sessies of behandelingen kan tot uiterlijk 24 uur voor de geplande dag en tijdstip van de afspraak. Bij niet tijdige annulering, of bij het niet verschijnen op de afgesproken datum en tijd, zullen de reguliere kosten hiervoor bij de cliënt in rekening gebracht worden. Als cliënt herhaaldelijk steeds net 24 uur voor de geplande sessie annuleert, (zonder aannemelijke opgaaf van reden) behoudt Praktijk Fika zich het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen. Indien door overmacht, en op initiatief van Praktijk Fika, een gemaakte afspraak niet door kan gaan, of een afgenomen dienst niet kan worden geleverd, dan zorgt Praktijk Fika voor een passend alternatief. Het wijzigen van afspraken door Praktijk Fika geeft geen recht op restitutie aan de cliënt.

Kosteloze annulering van deelname aan online of live trainingen is uitsluitend mogelijk binnen 14 dagen na aanmelding. De deelnemer ontvangt in dat geval het volledige aankoopbedrag terug. Wanneer de dienst reeds is afgenomen vervalt het recht op annulering en restitutie.

Ontbinding
Het is mogelijk om een losse Deeprelaxt ontspanningssessie te boeken bij Praktijk Fika. In dit geval geldt een overeenkomst voor de duur van één sessie. Mocht een cliënt daarna een nieuwe sessie willen boeken, dan is dat natuurlijk mogelijk. De agenda op www.praktijk-fika.nl is hierbij leidend. Als een cliënt een sessie heeft afgenomen geeft dat de cliënt geen recht op een nieuwe afspraak binnen een bepaalde termijn. Praktijk Fika zal nieuwe cliënten bij de intake op de hoogte brengen van de boekingstermijn voor een afspraak. Praktijk Fika zal een nieuwe cliënt ook aangeven dat als hij een pakket wenst af te nemen, wat daarvoor de gemiddelde wachttijd is. De cliënt krijgt dan de mogelijkheid meerdere sessie te reserveren. Pas na betaling wordt de reservering omgezet in een boeking. Indien de cliënt het programma The Power of Motherhood of meerdere sessies afgesloten heeft en deze vóór aanvang betaald heeft, dan geldt een behandelovereenkomst.

Voor de behandeling gelden de volgende voorwaarden:
– Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden
– Beëindiging van de behandeling kan eenzijdig plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht
– Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van Praktijk Fika in dan doet de cliënt dit voor eigen risico
– De behandeling door Praktijk Fika kan eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet. De therapeut zal dit met redenen omkleden.

Tarieven
De tarieven van sessies en/of programma’s worden gecommuniceerd op de website en duidelijk gecommuniceerd. Praktijk Fika kan niet gehouden worden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld als gevolg van type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling
Praktijk Fika werkt met betaling vooraf. De sessies of programma’s kunnen direct op de website www.praktijk-fika.nl worden betaald. Na ontvangst van de betaling kan de cliënt de sessie(s) inboeken in de agenda op van Praktijk Fika.

Vergoedingen
Ook al is hypnotherapie een onderdeel van alternatieve en/of complementaire en/of preventieve behandeling de diensten van Praktijk Fika vallen niet onder de zorgkostenvergoeding. Programma’s en alle onderdelen, die deel uitmaken van de door Praktijk Fika aangeboden diensten zijn bedoeld voor je persoonlijke ontwikkeling. Elke handeling die je verricht naar aanleiding van het afnemen van deze diensten zijn je eigen verantwoordelijkheid. Praktijk Fika aanvaardt geen aansprakelijkheid voor consequenties en resultaten. Het doel van de diensten is om je bewust te maken van de mogelijkheden die je zelf hebt om positieve veranderingen te realiseren in je eigen leven. Praktijk Fika geeft geen garanties over resultaten. Resultaten behalen zijn het gevolg van toewijding aan je doelen, volledige eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen voor het oplossen van je problemen en/of belemmeringen, persoonlijke ontwikkeling, doorzettingsvermogen, inspanning leveren en acties ondernemen. Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Er is geen therapeut die het eindresultaat kan garanderen, net zo min als een arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut garanties kan geven over zijn/ haar behandelingen. Om die reden zou het geven van garanties over resultaten niet alleen onjuist zijn maar ook oneerlijk en onethisch. Praktijk Fika garandeert de cliënt de inspanningsverplichting om de cliënt, naar beste kunnen en weten, zo goed mogelijk te helpen en handelt daarbij met de grootst mogelijke integriteit.

Programma’s van Praktijk Fika zijn niet bedoeld ter vervanging van medische behandelingen.

Betwisting
In het geval van ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden en/of resultaten dan is verhaal niet mogelijk. Alle door Praktijk Fika aangeboden diensten betreft een samenwerking tussen cliënt en Praktijk Fika. Resultaten zijn hierdoor sterk afhankelijk van de toewijding, motivatie en inspanning van de cliënt.

Vertrouwelijkheid
Alles wat er tussen Praktijk Fika en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De cliënt heeft het recht om zelf te beslissen wat inhoudelijk gezien met de buitenwereld wordt gedeeld. De sessies kunnen worden opgenomen door middel van video en/of audio opname. Geen van deze opnames zullen openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

Medisch advies
Praktijk Fika is geen arts, psycholoog of psychiater en geeft daarom geen medisch advies en schrijft geen medicatie voor. In geval dat de cliënt lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen heeft, onder behandeling of toezicht van een medisch of specialist staat of medicatie gebruikt dan dient de Cliënt te allen tijde zelf vooraf medisch advies in te winnen of deelname aan diensten en/of sessies van Praktijk Fika verantwoord is. Afname van – en deelname aan- diensten en/of sessies van Praktijk Fika is geheel op eigen risico en verantwoording. De therapie is gebaseerd op bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes voor Hypnotherapie.

Aansprakelijkheid
Praktijk Fika spant zich ervoor in om deelname aan alle diensten op een zo prettige en veilig mogelijke manier te laten verlopen voor de cliënt. In geval van schade is Praktijk Fika alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Praktijk Fika zelf is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Praktijk Fika is verzekerd. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en/of schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van Praktijk Fika, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Praktijk Fika is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht tijdens een (groeps)sessies of masterclasses. Praktijk Fika aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schadevergoeding aan deelnemers en/ of cliënten aan haar programma’s en/of sessies. Uitsluitend indien sprake is van grove, verwijtbare tekortkomingen, dan is de schade beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Praktijk Fika kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de zijde van de deelnemer welke voortkomt uit een reeds voor aanvang van de sessie bij de Deelnemer aanwezige psychische, en/of aanwezige fysieke aandoening. Op alle geschillen van welke aard ook, die deze Algemene Voorwaarden betreffen of daarmee verband houden, is alleen Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Het is niet de bedoeling dat je zomaar de inhoud van deze website en/of mijn programma’s, de inhoud hiervan, en/of mijn sessies kopieert en gebruikt en/ of verspreidt. De betaalde of gratis online diensten zijn uitsluitend bedoeld voor de gebruiker die het programma of de producten heeft aangekocht en/of zich met zijn persoonlijke contactgegevens heeft aangemeld voor ontvangst van gratis of betaald materiaal en/of heeft deelgenomen aan een persoonlijke sessie.

Juli 2022

The power of motherhood draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders